Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Uczeń, a potem student i początkujący dyplomata Jan Kozielewski przeszedł długą drogę nabywania umiejętności, wiedzy i postaw, które uczyniły go słynnym Janem Karskim.

Opierając się na przykładzie naszego Patrona Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego stworzyła projekt „Młodzi i kompetentni” - autorski program mający na celu rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich u uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

Nasz program jest rezultatem podejmowanych przez nas od kilku lat działań edukacyjnych nakierowanych na promowanie postaw obywatelskich. Od lat prowadzimy działania w duchu reprezentowanych przez Jana Karskiego wartości i na przykładzie jego życia.

Opisany poniżej program edukacyjny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (wiek 12-14 lat) i ma na celu kształtowanie postawy zaangażowanego obywatela poprzez rozbudowę oraz wzmocnienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów.

Naszej fundacji zależy na rozwijaniu programu edukacyjnego mającego na celu rozbudowę i wzmocnienie kompetencji społecznych wśród młodzieży tak, aby dostosować je do wymagań współczesnego świata oraz w celu budowy postawy aktywnego uczestnika i inicjatora działań w swoim najbliższym otoczeniu.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy! 

PONIŻEJ UDOSTĘPNIAMY SCENARIUSZE LEKCJI ORAZ PROGRAM PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH (DO POBRANIA)

scenariusze-mik-2020.pdf 

broszura-03-11.pdf

MŁODZI i KOMPETENTNI 

O co chodzi z tymi kompetencjami? Kompetencje społeczne mają wiele definicji, jednak w polskiej literaturze przedmiotu często cytuje się dość uniwersalną definicję prof. Anny Matczak z UKSW, z której wynika, że

kompetencje społeczne to złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego

(A. Matczak, Kwestionariusz kompetencji społecznych. KKS, Warszawa 2007)


Prościej: to, jak poradzimy sobie w określonych sytuacjach życiowych zależeć będzie od tego, jakie posiadamy umiejętności społeczne. Czy w sytuacji konfliktowej pokłócimy się, czy dojdziemy do porozuemienia? Czy potrafimy zabrać głos publicznie i przekonać innych do swoich racji, czy będziemy milczeć? Czy potrafimy odnaleźć wiarygodne informacje w wirtualnym świecie? To tylko kilka możliwych przypadków.

JAKIE KOMPETENCJE ROZWIJA PROGRAM „MŁODZI I KOMPETENTNI”?

Program adresuje trzy główne obszary aktywności współczesnego młodego człowieka,
które przypisaliśmy do 3 komponentów:

 • Postrzeganie samego siebie – komponent I - moje kompetencje społeczne (dzieci uczą
  się działania zespołowego i autoprezentacji)
 • Świat wokół mnie – komponent II – społeczeństwo i prawa człowieka(dzieci uczą się komunikacji bez agresji w oparciu o nauczanie o prawach człowieka)
 • Aktywności w Internecie – komponent III - szacunku i odpowiedzialność w sieci (dzieci uczą się dyskutować bez obrażania w sieci, a także poszukiwać odpowiedzialnych źródeł /fake newsy)

Przedstawione w poniższym podręczniku scenariusze służą do realizacji angażujących
warsztatów, podczas których uczniowie nabędą umiejętności wg klasyfikacji zapisanej w
Zaleceniu Rady Unii Europejskiej „w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie” z 2018 r.:

1. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się - zwłaszcza zaś umiejętności
i zdolności:

 • uczenia się i pracy w grupie (I sesja warsztatowa)
 • pracy zespołowej i negocjowania (I sesja warsztatowa)
 • wyrażania potrzeb własnych i zauważanie potrzeb innych osób (I sesja warsztatowa)

2. kompetencje obywatelskie - zwłaszcza zaś umiejętności i zdolności:

 • konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności (I sesja warsztatowa + projekty uczniowskie)
 • rozumienia i poszanowania praw człowieka (II sesja warsztatowa)
 • rozumienie tradycyjnych i nowych form mediów (II sesja warsztatowa)

3. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (projekty uczniowskie) - zwłaszcza zaś
umiejętności i zdolności:

 • planowania i zarządzania projektami,
 • praca samodzielna i zespołowa
 • podejmowania decyzji finansowych
 • komunikowania się i negocjowania z innymi osobami

Mapa umiejętności programu:

 

DLACZEGO WYBRALIŚMY TE KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Obszary zagadnień programu edukacyjnego fundacji nie zostały wybrane przypadkowo.
W odniesieniu do KOMPONENTU I - „MOJE KOMPETENCJE SPOŁECZNE” – oparliśmy
się na obserwacjach własnych oraz raportach z badań społecznych. Podczas realizacji
naszych dotychczasowych działań edukacyjnych stwierdziliśmy, że głównym czynnikiem
niesprzyjającym zaangażowaniu uczniów w prowadzone przez nas zajęcia jest obawa
przed „pokazaniem się” (niechęć do zadawania pytań, wyróżniania się, obawa przed
ośmieszeniem), które wg nich wiązałoby się z oceną przez innych, zwłaszcza rówieśników.
Niska samoocena polskich nastolatków potwierdzona jest przez badania Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w badaniu przeprowadzonym w 43 krajach, w tym w Polsce.
Polska młodzież ma jedno z najniższych miejsc w skali samooceny wśród nastolatków
badanych w 43 krajach w 2016 r. „Jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, jesteśmy na
samym końcu badanych krajów.” 

Wyraźną zależność pomiędzy niską samooceną a zachowaniami antyspołecznymi
(nieufnością społeczną, zachowaniami agresywnymi, wrogością wobec innych grup)
wykazały badania m.in. Stanowego Uniwersytetu w Michigan, Instytutu Psychiatrii King’s
College w Londynie, Uniwersytetu w Wisconsin i Uniwersytetu Kalifornijskiego w 2005
r. Jednym z głównych objawów niskiego poczucia własnej wartości jest społeczne
wycofanie, wynikający z braku zaufania do innych osób i do instytucji społecznych.
Zachowania te mają wpływ globalny na strukturę społeczną, poprzez rodzenie się
stereotypów, ale także w sferze np. oświaty – młodzież z niską samooceną jest o wiele
rzadziej skora do podejmowania studiów postrzeganych jako duże wyzwanie
intelektualne, w których liczy się myślenie procesowe (Analyzing the Relationships between the Teen-agers’ Self-image and Their Preferences for Science Disciplines Contents, s. 316).

FINANSE        

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

Program warsztatów - ulotka

 

 

Plakat

 

Scenariusze i zasady tworzenia projektów społecznych do pobrania