Muzeum Historii Polski English

Partner strategiczny

Muzeum Historii Polski

Partnerzy Roku Karskiego

MSZ RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 NBP
UW

Partnerzy medialni Roku Karskiego

 Polskie Radio

Kancelaria Prezydenta RP

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 


Muzeum Historii Polski, Warszawa - Partner Strategiczny

Muzeum Historii Polski w Warszawie ma na celu przedstawianie najważniejszych wątków polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności: procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. takie tematy, jak mechanizmy funkcjonowania republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje "Solidarności" i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej.

Muzeum pragnie przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, do kształtowania obywateli, którzy są świadomi swoich tradycji i otwarci na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów żyjących na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Jednym z istotnych przedsięwzięć zapisanych w działalność Muzeum jest program pod nazwą Jan Karski. Niedokończona Misja, którego celem jest rozpowszechnianie bohaterskich czynów i osoby Jana Karskiego w Polsce i na świecie. Więcej informacji na temat programu na stronie: Jan Karski. Niedokończona Misja

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. 

 

 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określają Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

Więcej o NBP: www.nbp.pl

 


Uniwersytet Warszawski

Założony w 1816 r., to największy i jeden z najlepszych uniwersytetów polskich.

Bogata oferta edukacyjna uczelni jest stale poszerzana – co roku powstają nowe kierunki studiów, częstokroć interdyscyplinarne. Programy studiów uwzględniają potrzeby rynku pracy wynikające z przemian gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Uniwersytet Warszawski to ponad…

  • 50 tys. studentów
  • 3 tys. nauczycieli akademickich, naukowców i ekspertów z wielu dziedzin wiedzy
  • 5 tys. uczestników studiów podyplomowych
  • 400 programów studiów licencjackich i magisterskich
  • 250 prężnie działających kół naukowych i organizacji studenckich
  • 250 zagranicznych uczelni partnerskich z 60 krajów współpracujących w ramach umów dwustronnych

Uniwersytecka kadra naukowo-dydaktyczna dba o wysoki poziom studiów, tworzy i rozwija zdalne, interaktywne kształcenie na wszystkich poziomach, stale rozszerza ofertę kształcenia dla studentów zagranicznych, zwłaszcza dla kandydatów z krajów sąsiednich i Polonii.

Uniwersytet Warszawski to uczelnia o ogromnym zapleczu naukowym, badawczym, kadrowym, ale i biznesowym.

Nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Dobrej 56/66 oferuje jeden z trzech największych księgozbiorów w Polsce. Zgromadzono w niej prawie 3 miliony zbiorów drukowanych, obejmujących historyczne i współczesne piśmiennictwo naukowe polskie i obce, w tym prawie 400 tysięcy zbiorów specjalnych, o unikatowej wartości historycznej i artystycznej.

Wśród osiągnięć naukowych pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ostatnich latach na pierwszy plan wysuwają się sukcesy informatyków, archeologów, astronomów i fizyków.

Naukowcy z UW często zostawali laureatami przyznawanej co roku Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej polskim Noblem. Także wśród laureatów Nagrody Nobla nie brak absolwentów i byłych studentów Uczelni: są to Henryk Sienkiewicz (nagroda literacka - 1905), Menachem Begin (nagroda pokojowa - 1978), Czesław Miłosz (nagroda literacka - 1980), Józef Rotblat (nagroda pokojowa - 1995) i Leonid Hurwicz (ekonomia - 2007).

 


Wydawnictwo Poznańskie

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., to oficyna, której tradycje sięgają lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, mająca ugruntowaną pozycję na rynku książki naukowej i popularnonaukowej oraz w środowisku akademickim w kraju i za granicą. Założone w 1956 r. w Poznaniu WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Przedsiębiorstwo Państwowe publikowało literaturę naukową i popularnonaukową, poświęconą historii i współczesności Wielkopolski, Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce niemieckiej, oraz współczesną literaturę piękną polską i obcą (głównie skandynawską i niemiecką), pamiętniki, wspomnienia, reportaże, szkice krytyczne i historycznoliterackie. Wśród pisarzy publikujących w Wydawnictwie znaleźli się Michał Choromański, Irena Dowgielewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Arkady Fiedler, Eugeniusz Paukszta, Aleksander Rogalski, Edward Balcerzan, Przemysław Bystrzycki, Nikos Chadzinikolau, Jerzy Korczak, Stanisław Barańczak i wielu innych. Szczególną opiekę roztoczyło Wydawnictwo Poznańskie nad twórcami początkującymi, wydając w ciągu swej wieloletniej działalności ok. 150 debiutów.

Po przekształceniach ustrojowych w kraju Wydawnictwo Poznańskie uległo likwidacji w 1992 r. WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Sp. z o.o. utworzone zostało w marcu 1993 r. z inicjatywy Wojewody Poznańskiego Włodzimierza Łęckiego i Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w nawiązaniu do tradycji Wydawnictwa Poznańskiego Przedsiębiorstwo Państwowe. Wydawało prace naukowe i popularnonaukowe, czasopisma naukowe, podręczniki akademickie i szkolne oraz literaturę pomocniczą dla nauczycieli. Głównym celem było promowanie środowiska naukowego Poznania i Wielkopolski. Wśród autorów Wydawnictwa Poznańskiego znaleźli się wybitni luminarze nauki polskiej,  m.in. Henryk Łowmiański, Jerzy Topolski, Andrzej F. Grabski, Jan Baszkiewicz, Gerard Labuda, Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, Antoni Czubiński. Od 2012 r., po zakończeniu procesu całkowitej prywatyzacji, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE Sp. z o.o. w nowej formule kontynuuje działalność publikując książki naukowe, popularnonaukowe i literaturę piękną.

 


Georgetown Club of Poland

Georgetown Club of Poland zrzesza absolwentów i absolwentki renomowanego amerykańskiego Uniwersytetu Georgetown w Washington DC, na którym wykładał Jan Karski. Członkami stowarzyszenia są również pracownicy tego uniwersytetu.

 


Klub Kuriera, Łódź

Klub Kuriera powstał z inicjatywy pracowników Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. W założeniu ma stać się miejscem grupującym młodych ludzi zainteresowanych poznawaniem historii w sposób bezpośredni u jej źródeł. Inspiracją pomysłu była przypadająca w 2014 roku 100. rocznica urodzin Jana Kozielewskiego, bardziej znanego jako Jan Karski.

 


Latham & Watkins

Latham & Watkins jest jednym z największych dostawców usług prawniczych pro bono na świecie. Od roku 2000 przeznaczyliśmy pond 3.7 miliona godzin bezpłatnych usług prawniczych dla środowisk potrzebujących i dla sektora non-profit, łącznie o wartości około 1.2 miliarda dolarów. Usługi pro bona są integralną częścią praktyki firmy Latham & Watkins a nasi prawnicy angażują się w sprawy probono niemalże w każdej dziedzinie interesu publicznego.

 


Wydawnictwo VEDA

WYDAWNICTWO VEDA  (założone w 1991 roku) prowadzi działalność wydawniczą,  wystawienniczą i edukacyjną,  przygotowując własne publikacje i projekty związane z promocją polskiej kultury, dziedzictwa narodowego i historii, we współpracy z instytucjami publicznymi i samorządowymi, a także  fundacjami i stowarzyszeniami. Specjalizuje się w unikatowych publikacjach ikonograficznych prezentujących wybitne postaci (Jan Karski, Ryszard Kapuściński),  albumach poświęconych historii i kulturze Warszawy, książkach biograficznych i monografiach historycznych. Prowadzi własną księgarnię i galerię Warszawska Atlantyda. www.veda.com.pl.

 


Oxford University Polish Society

Stowarzyszenie Polskie na Uniwersytecie w Oxfordzie zrzeszające studentów oraz pracowników Uniwersytetu Oxfordzkiego zajmuje się promowaniem kultury, tradycji, języka oraz historii Polski.

 

założony w 1816 r., to największy i jeden z najlepszych uniwersytetów polskich.

 

Uniwersytet Warszawski to ponad…

50 tys. studentów

3 tys. nauczycieli akademickich, naukowców i ekspertów z wielu dziedzin wiedzy

5 tys. uczestników studiów podyplomowych

400 programów studiów licencjackich i magisterskich

250 prężnie działających kół naukowych i organizacji studenckich

250 zagranicznych uczelni partnerskich z 60 krajów współpracujących w ramach umów dwustronnych

 

Bogata oferta edukacyjna uczelni jest stale poszerzana – co roku powstają nowe kierunki studiów, częstokroć interdyscyplinarne. Programy studiów uwzględniają potrzeby rynku pracy wynikające z przemian gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Uniwersytecka kadra naukowo-dydaktyczna dba o wysoki poziom studiów, tworzy i rozwija zdalne, interaktywne kształcenie na wszystkich poziomach, stale rozszerza ofertę kształcenia dla studentów zagranicznych, zwłaszcza dla kandydatów z krajów sąsiednich i Polonii.

Uniwersytet Warszawski to uczelnia o ogromnym zapleczu naukowym, badawczym, kadrowym, ale i biznesowym.

 

Nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Dobrej 56/66 oferuje jeden z trzech największych księgozbiorów w Polsce. Zgromadzono w niej prawie 3 miliony zbiorów drukowanych, obejmujących historyczne i współczesne piśmiennictwo naukowe polskie i obce, w tym prawie 400 tysięcy zbiorów specjalnych, o unikatowej wartości historycznej i artystycznej.

 

Wśród osiągnięć naukowych pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ostatnich latach na pierwszy plan wysuwają się sukcesy informatyków, archeologów, astronomów i fizyków.

 

Naukowcy z UW często zostawali laureatami przyznawanej co roku Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej polskim Noblem. Także wśród laureatów Nagrody Nobla nie brak absolwentów i byłych studentów Uczelni: są to Henryk Sienkiewicz (nagroda literacka - 1905), Menachem Begin (nagroda pokojowa - 1978), Czesław Miłosz (nagroda literacka - 1980), Józef Rotblat (nagroda pokojowa - 1995) i Leonid Hurwicz (ekonomia - 2007).

Muzeum Historii Polski, Warszawa - Partner Strategiczny

Muzeum Historii Polski w Warszawie ma na celu przedstawianie najważniejszych wątków polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności: procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. takie tematy, jak mechanizmy funkcjonowania republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje "Solidarności" i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej.

Muzeum pragnie przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, do kształtowania obywateli, którzy są świadomi swoich tradycji i otwarci na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów żyjących na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Jednym z istotnych przedsięwzięć zapisanych w działalność Muzeum jest program pod nazwą Jan Karski. Niedokończona Misja, którego celem jest rozpowszechnianie bohaterskich czynów i osoby Jana Karskiego w Polsce i na świecie. Więcej informacji na temat programu na stronie: Jan Karski. Niedokończona Misja